Κλιματική Αλλαγή - Απογραφή Αερίων του Θερμοκηπίου - Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

 • 1_.jpg
 • 2_.jpg
 • 3_.jpg
 • 4_.png
 • 5_.jpg
 • 6_.jpg
 • 7_.jpg

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη αναφορά (AR5, 2013) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change), στα πλαίσια της παγκόσμιας αξιολόγησης της επιστήμης για την κλιματική αλλαγή τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα και ισχυρά, σύμφωνα με τα οποία η επιστήμη πλέον μας δείχνει ότι με βεβαιότητα 95% η ανθρωπογενής δράση είναι η κυρίαρχη αιτία για την παρατηρούμενη θέρμανση από τα μέσα του 20ού αιώνα. Η αναφορά επίσης επιβεβαιώνει ότι η θέρμανση του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη.

"Η κλιματική αλλαγή είναι μια μακροπρόθεσμη πρόκληση, η οποία όμως απαιτεί επείγουσες δράσεις δεδομένων του ρυθμού και της κλίμακας με τα οποία τα αέρια του θερμοκηπίου συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και των ρίσκων από την αύξηση της θερμοκρασίας περισσότερο των 2 οC. Σήμερα, πρέπει να εστιάσουμε στα θεμελιώδη και τις δράσεις, διαφορετικά τα ρίσκα που θα προκύπτουν θα αυξάνονται κάθε χρόνο (AR5, WG1, IPCC)".

Επιπλέον, κράτη με σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως οι ΗΠΑ, αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή ως αυξανόμενη απειλή:

"Η κλιματική αλλαγή αποτελεί επείγουσα και ολοένα αυξανόμενη απειλή για την εθνική μας ασφάλεια συμβάλλοντας στην αύξηση των φυσικών καταστροφών, τη ροή μεταναστών και τις συγκρούσεις για βασικά αγαθά όπως η τροφή και το νερό....Η αύξηση του επιπέδου της θάλασσας και οι καταιγίδες απειλούν τις παράκτιες περιοχές, τις υποδομές και τις ιδιοκτησίες. Κατά συνέπεια, η παγκόσμια οικονομία 'υποφέρει' με το ολοένα αυξανόμενο κόστος για την προετοιμασία και αποκατάσταση των υποδομών. (Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, Φεβρουάριος 2015)".

O στόχος της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (Σύμβαση) είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε ένα επίπεδο που θα εμπόδιζε την επικίνδυνη ανθρωπογενή επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Η Ελλάδα κύρωσε τη σύμβαση το 1994 με το Ν. 2205/1994. Παράλληλα, το Πρωτόκολλο του Κυότο (Ν. 3017/2002) θέτει στην ουσία σε λειτουργία τη Σύμβαση αφού δεσμεύει πια τα ανεπτυγμένα κράτη να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές τους θέτοντας ποσοτικούς και συγκεκριμένους στόχους.

Δύο είναι οι συνιστώσες στις οποίες πρέπει να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή:

 • η μείωση των εκπομπών για το μετριασμό του φαινομένου και
 • η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή

 

Απογραφή αερίων θερμοκηπίου από τις Χρήσεις γης, Αλλαγές χρήσεων γης και Δασοπονία

Η μείωση των εκπομπών επιτυγχάνεται μέσω των στόχων της διεθνούς Σύμβασης και των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο και αποτιμάται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή για την απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου και υιοθετηθεί από τη Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Από τους έξι τομείς απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου πολυπλοκότερος είναι ο τομέας "Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοπονία (LULUCF)". Η ACCEL διαθέτει μεγάλη και σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διεθνώς υιοθετημένες οδηγίες για την απογραφή τόσο υπό τη Σύμβαση Πλαίσιο όσο και υπό το Πρωτόκολλο του Κυότο.

 

Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή

"Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναφέρεται στη ρύθμιση των οικολογικών, κοινωνικών ή οικονομικών συστημάτων σε απάντηση των πραγματικών ή αναμενόμενων κλιματικών 'ερεθισμάτων' και των αποτελεσμάτων ή επιπτώσεών τους. Αναφέρεται σε αλλαγές στις διαδικασίες, τις πρακτικές και τις δομές για τον περιορισμό των δυνητικών ζημιών ή για το όφελος από ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (IPCC, WGIITAR, 2001)".

Είναι αποδεδειγμένο ότι σωστά σχεδιασμένες δράσεις προσαρμογής συμβάλλουν στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων, στην προστασία της περιουσίας (κρατικής, ιδιωτικής) και στη διαφύλαξη των ανθρώπινης ζωής. Ορισμένα παραδείγματα μέτρων προσαρμογής περιλαμβάνουν: 

 • Αποδοτικότερη χρήση μικρών αποθεμάτων νερού
 • Προσαρμογή τεχνικών προδιαγραφών έργων υποδομών σε μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και ακραία καιρικά συμβάντα
 •  Αντιπλημμυρική προστασία
 •  Ανάπτυξη και χρήση καλλιεργειών ανθεκτικότερων στην ξηρασία
 •  Επιλογή δασικών ειδών και διαχειριστικών πρακτικών λιγότερο τρωτών στις θύελλες και πυρκαγιές

 Η ACCEL αναλαμβάνει την  εκπόνηση σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 27,
                 172 37, Υμηττός, Ελλάδα
τηλ/φαξ: (+30) 210 72 42 305
e-mail: i.tzamtzis@accel.gr